Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht

Een van de pijlers van de verzorgingsstaat is de sociale zekerheid. In Nederland is er gelukkig een vangnet voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om in hun inkomen of verzorging te voorzien. Dat kan zijn in geval van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden van een naaste. De overheid zorgt ervoor dat deze mensen een uitkering kunnen krijgen of bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. In Nederland leeft ongeveer 12% van de bevolking van een uitkering. In bijzondere gevallen zijn ook eenmalige uitkeringen mogelijk, zoals een vergoeding voor woninginrichting of voor een nieuwe wasmachine. Via de sociale premies en belastingen worden de kosten van de sociale zekerheid gefinancierd.

Uitkering

Als u denkt dat u mogelijk voor een uitkering in aanmerking komt, kunt u deze aanvragen bij het UWV (o.a. WW, WIA. ZW, Wajong) of bij de Regionale Sociale Dienst (o.a. WWB). Deze instanties beoordelen de aanvraag en bepalen of u voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de regelgeving. Ook vindt soms een herbeoordeling plaats, waarin bijvoorbeeld wordt onderzocht of nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid of dat u weer aan het werk zou kunnen. Als uitkeringsgerechtigde heeft u ook plichten, er zijn allerlei regels waar u zich aan moet houden. Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan het UWV of de RSD sancties opleggen, zoals een boete,  het korten op uw uitkering of deze zelfs beëindigen. Informatie over uitkeringen en uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde kunt u onder meer vinden op de website van het UWV (www.uwv.nl).

Bezwaar en beroep

Het toekennen van een uitkering is maatwerk. Dit geldt ook voor het beëindigen of het opleggen van een sanctie. Vanzelfsprekend komt het voor dat een aanvraag om een uitkering wordt afgewezen, terwijl u vindt dat u wel degelijk aan alle voorwaarden voldoet. Of dat de RSD oordeelt dat u inkomsten heeft verzwegen, maar u van mening bent dat u alles heeft gemeld. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het UWV of de RSD kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Maar weet u de weg  in het bestuurs(proces)recht en de specifieke regelgeving aan de hand waarvan wordt getoetst? Wij kunnen u  helpen door het bezwaarschrift (of beroepschrift) op te stellen en u bij te staan tijdens een hoorzitting.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen