Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Personen- en familierecht

Personen- en Familierecht

In het personen- en familierecht draait het om zaken die betrekking hebben op u als persoon. Als partner, als ouder of als kind. De kans dat u of een familielid hiermee in aanraking komt, is groot en de gevolgen zijn dan vaak ingrijpend. Het personen- en familierecht omvat veel deelgebieden waarbij onder andere gedacht kan worden aan:

 • echtscheiding
 • beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenwoning
 • vaststelling of wijziging van alimentatie
 • gezag
 • zorg- en contactregelingen
 • naamswijziging
 • erfrecht
 • internationale kinderontvoering
 • curatele en onder bewindstelling
 • afstamming
 • afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden

Onze advocaten zijn juridisch deskundig en hebben ruim ervaring met begeleiding van cliënten op de diverse onderwerpen die het personen- en familierecht rijk is. Ook voor een second opinion kunt u bij onze advocaten terecht. Wij onderscheiden ons onder meer door onze ervaring met het internationaal privaatrecht.

Echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

Denkt u of uw partner aan scheiden of relatiebeëindiging? Of bent u reeds gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat u uit elkaar wil gaan? Nadat u dit besluit al dan niet gezamenlijk heeft genomen kunnen vragen opkomen als: Wie blijft in de woning? Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? Hoe worden de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld? Hoe zit het met de verdeling van de inboedel? Onze advocaten kunnen met u bespreken wat er geregeld moet worden en wat uw mogelijkheden zijn. Wij bepalen in samenspraak met u hoe de zaak zal worden aangepakt en wat voor u een passende oplossing is. Bij voorkeur in overleg met beide partijen maar indien dit niet mogelijk is, zal er geprocedeerd worden.

Als er kinderen bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap betrokken zijn, is het noodzakelijk dat er een ouderschapsplan wordt opgesteld. Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen u en uw ex-partner waarin alle afspraken staan die betrekking hebben op de kinderen. Denk hierbij aan het ouderlijk gezag, de zorg voor de kinderen en de kinderalimentatie. Onze advocaten kunnen u hierbij ondersteunen.

Alimentatie

Ook financieel verandert er veel na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het kan het zo zijn dat u behoefte heeft aan partneralimentatie of dat u partneralimentatie dient te betalen. Daarnaast blijft u samen verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen. Aan de verzorgende ouder bij wie het kind woont, moet daarom een bedrag aan kinderalimentatie worden betaald.
Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld doordat u uw baan verliest of juist meer gaat werken of dat uw ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe vriend(in). Wilt u de hoogte van de vastgestelde partner- of kinderalimentatie (opnieuw) laten toetsen? Onze advocaten kunnen voor u een berekening maken en u snel meer duidelijkheid bieden.

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Wanneer er zorgen ontstaan over de ontwikkeling van uw kinderen is het mogelijk dat u in aanraking komt met de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg. Zij kunnen een onderzoek instellen waarna door hen aan de rechter een verzoek wordt gedaan tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Is uw kind onder toezicht gesteld en bent u het niet eens met de aanwijzingen van de gezinsvoogd? Bent u het niet eens met de verlenging van de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? Onze advocaten kunnen samen met u optreden tegen de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg.

Erfrecht

Wanneer een familielid is overleden, is het fijn wanneer de nalatenschap op de juiste wijze wordt afgewikkeld. Helaas willen hierover echter nog wel eens geschillen ontstaan tussen de erfgenamen. Het is dan van belang dat u uw juridische vragen aan een ervaren advocaat kunt stellen. Heeft u vragen over de uitleg van een testament, berekening van uw kindsdeel of legitieme portie, of heeft u een conflict met de executeur die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap? Onze advocaten trachten in de eerste plaats te bemiddelen en indien u dat wenst, kunnen wij vanzelfsprekend voor u procederen.

Wilt u onze bijstand in het personen- en familierecht? U kunt klikken op de onderstaande button ‘contact opnemen’ en u wij nemen op werkdagen nog dezelfde dag met u op!

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen