Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als burger of bedrijf komt iedereen in aanraking met de overheid, al is het maar voor de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van uw woonplaats of de aanvraag van een uitkering of een kapvergunning. Het bestuursrecht is echter veel breder.

Het bestuursrecht omvat de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

Geschil met de overheid (bezwaar en beroep)

Helaas komt het regelmatig voor dat u het niet eens bent met een beslissing van de overheid. In veel gevallen heeft u dan de mogelijkheid daartegen in bezwaar te gaan. Daarna staat vaak beroep open bij de bestuursrechter.

Voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift worden duidelijke termijnen gesteld. De termijnen in het bestuursrecht worden strikt toegepast. Het is dus belangrijk dat u deze termijnen goed in de gaten houdt en tijdig een bezwaarschrift of beroepschrift indient.

Boot cs Advocaten kan namens u een bezwaarschrift of beroepschrift indienen. Eventueel kan eerst een pro forma bezwaar- of beroepschrift worden ingediend om een termijn veilig te stellen.  Ook kunnen wij u bijstaan in een hoorzitting.

Sociaal zekerheidsrecht

Ook het sociaal zekerheidsrecht valt onder het bestuursrecht. Het gaat hierbij om uitkeringen voor burgers om in hun inkomen te voorzien, als zij werkloos zijn, niet in staat of te werken et cetera. Bekend zijn onder meer de WWB-uitkering (Bijstand), de WW. ZW, WIA, Wajong en IOAW.

Boot cs Advocaten kunnen u bijstaan in een bezwaarprocedure of beroepsprocedure, bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de beëindiging van uw uitkering.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen