Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » Non-Concurrentiebeding

Het non-concurrentiebeding in de WWZ

Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn veranderingen doorgevoerd in het non-concurrentiebeding. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 zijn of worden gesloten.

Niet in tijdelijk contract

Sinds 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het niet meer is toegestaan een non-concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract). Maar zoals op elke hoofdregel, is er een uitzondering mogelijk.

Uitzondering: zwaarwegende bedrijfsbelangen

Met de inwerkingtreding van de eerste tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in artikel 7:653 lid 1 BW bepaald dat een non-concurrentiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Toch is er een ‘escape’ op basis waarvan het mogelijk is een geldig non-concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Artikel 7:653 lid 2 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel geldig is, als “uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. Zonder overtuigende motivering is een non-concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet geldig; het is dus van belang hier goed op te letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Vernietigbaar

De rechter kan een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vernietigen, als hiervoor geen noodzaak bestaat wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zo volgt uit artikel 7:653 lid 3 sub a BW. Een beding zonder toelichting is dus nietig (ongeldig), terwijl een beding dat niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen vernietigbaar is. Ook kan de rechter het non-concurrentiebeding vernietigen als de werknemer hierdoor te zwaar wordt benadeeld in verhouding tot het belang van de werkgever dat door het beding wordt beschermd, met andere woorden: als geen sprake is van proportionaliteit.

Verwijtbaar handelen werkgever

De werkgever verliest zijn rechten op grond van het non-concurrentiebeding, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (artikel 7:653 lid 4 BW).

Vergoeding

Een rechtsgeldig non-concurrentiebeding kan voor een werknemer een lastige belemmering vormen op de arbeidsmarkt. Onder omstandigheden kan de rechter in zo’n geval bepalen dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding moet betalen voor de duur van de beperking. Hoe hoog deze vergoeding is, wordt door de rechter bepaald op basis van de omstandigheden van het geval, naar billijkheid (artikel 7:653 lid 5). Overigens kan de werknemer geen aanspraak maken op deze vergoeding, als de arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet is verlengd vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.

 

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen