Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kent vele aspecten waar u als werkgever of als werknemer vroeg of laat mee te maken kunt krijgen. Meestal is het voor de betrokkenen ingrijpend als er problemen ontstaan op het werk. Een groot gedeelte van de tijd wordt immers doorgebracht op het werk. Bovendien bent u als werknemer afhankelijk van uw werkgever, omdat u uw inkomen nodig heeft. Omgekeerd draait een bedrijf op de kracht van gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers.

  • Bent u ontslagen?
  • Betaalt uw werkgever uw loon niet meer?
  • Klust uw zieke werknemer elders bij?
  • Vervalt uw functie door een reorganisatie?
  • Neemt uw medewerker geld uit de kassa?
  • Wilt u in goed overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen?
  • Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor mij?

Begeleiding

Voor al deze zaken en veel meer arbeidsrechtelijke kwesties bent u bij Boot cs Advocaten aan het juiste adres. Wij hebben op het terrein van het arbeidsrecht en ontslagrecht inmiddels de nodige ervaring opgebouwd. Wanneer er problemen ontstaan op de werkvloer, kunnen wij u informeren over uw rechten en plichten. Wij adviseren u over de te nemen stappen en het opbouwen van een dossier. In een vroeg stadium kan soms het tij nog worden gekeerd en kan worden geprobeerd samen tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan staan wij u graag bij in een procedure.

Ons kantoor treedt zowel op voor werknemers als werkgevers en is dan ook goed op de hoogte van beide kanten van een zaak.

Non-concurrentiebeding

Sinds 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan een non-concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hierop is echter een uitzondering mogelijk. Lees meer.

Transitievergoeding

De kantonrechtersformule is een bekend begrip bij werkgevers en werknemers. Jarenlang is de kantonrechtersformule uitgangspunt geweest voor het berekenen van een ontslagvergoeding (ook wel ‘gouden handdruk’). Per 1 juli 2015 nemen wij afscheid van de kantonrechtersformule. In plaats daarvan kent het ontslagrecht voortaan de transitievergoeding. Wanneer is er een transitievergoeding verschuldigd? En hoe wordt deze berekend? Lees meer.

Vaststellingsovereenkomst

Er kunnen allerlei redenen zijn op grond waarvan werkgever en werknemer in overleg afspraken maken voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst (beëindiging met wederzijds goedvinden). Deze afspraken worden dan opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat daarbij goed wordt nagegaan welke zaken geregeld moeten worden en deze goed worden vastgelegd, niet in de minste plaats om de WW-rechten van de werknemer zoveel als mogelijk veilig te stellen. Wij kunnen met u bespreken welke regeling in uw geval redelijk is en namens u onderhandelen met de werkgever/werknemer. Ook is het mogelijk dat wij de vaststellingsovereenkomst opstellen; dit gebeurt meestal namens de werkgever. In veel gevallen is de werkgever bereid aan de werknemer een vergoeding te betalen, zodat hij zelfstandig juridisch advies kan inwinnen over de voorgestelde regeling.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de werknemer die met de werkgever een vaststellingsovereenkomst sluit een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan hij terugkomen op zijn beslissing mee te werken aan de ontslagregeling. De werknemer kan de vaststellingsovereenkomst ontbinden of zijn instemming met de opzegging herroepen.

check beëindigingsovereenkomst (vast tarief)

Bent u als werknemer het op zichzelf eens met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, maar wilt u advies over de voorgestelde regeling of de vaststellingsovereenkomst laten controleren, dan kunt u bij ons terecht voor een vast tarief.

Bent u het al helemaal eens over de regeling en wilt u laten nakijken of de tekst van de vaststellingsovereenkomst voldoet, dan kan dit al voor € 500,- exclusief btw.  Voor € 750,- exclusief btw bespreken wij de voorgestelde regeling met u in het licht van uw persoonlijke situatie en wijzen u op de eventuele haken en ogen. Mocht u het over een enkel punt niet (geheel) eens zijn met uw werkgever, dan kunnen wij daarover onderhandelen met uw werkgever. Deze werkzaamheden houden dus meer in dan een vluchtige blik op de vaststellingsovereenkomst. Vaak wil de werkgever de kosten voor juridisch advies zelfs vergoeden.

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 2015 verandert er veel in het arbeidsrecht. Per 1 januari 2015 zijn de nieuwe flexbepalingen van kracht geworden, zoals de aanzegplicht voor het einde van een contract voor bepaalde tijd. Op 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend veranderen. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximumduur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Tot slot gelden per 1 april 2016 de nieuwe regels met betrekking tot de loonrisicoverdeling.  Meer informatie over de wijzigingen in 2015 vindt u op onze website.

Vanzelfsprekend kunt u met vragen over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) terecht bij Boot cs Advocaten .

 

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen