Boot cs Advocaten » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Boot cs Advocaten, gevestigd aan de Alfred Nobellaan 523 te (3731 DR) De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Boot cs Advocaten zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') naleven. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Boot cs Advocaten omgaat met persoonsgegevens.

Bofimy B.V. (KVK-nummer 57782385), handelende onder de naam 'Advocatenkantoor Mr. G. Boot Cs', is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van advocatuur. Mr. G. Boot is in loondienst bij Bofimy B.V.

contactgegevens

Boot cs Advocaten
Postbus 237
3720 AE De Bilt
telefoon: 030-2200310
fax: 030-2201270
e-mail: advocaten@bootcs.nl

Mr. G. Boot is de Functionaris Gegevensbescherming van Boot cs Advocaten. Hij is te bereiken via advocaten@bootcs.nl.

persoonsgegevens die wij verwerken

Boot cs Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

dossier
Indien u een opdracht aan een van onze advocaten verstrekt, verwerkt de advocaat persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals ingevuld in de overeenkomst van opdracht. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

facturering
Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

contact
Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier of terugbel/-mailverzoek op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

analyse websitebezoekers
Ten slotte verwerken wij middels Google Analytics analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser add-on downloaden en installeren.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advocaten@bootcs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

dossier
De advocaat gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de zaak (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst van opdracht te aanvaarden. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten, omdat de advocaat de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

contact
De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

analyse websitebezoekers
De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

dossier
Wij bewaren het fysieke dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Omdat wij op grond van de Gedragsregels Advocatuur niet tegen onze cliënten of voormalige cliënten mogen optreden, zullen wij uw gegevens digitaal ook na beëindiging van de opdracht blijven bewaren. Indien u daar bezwaar tegen mocht hebben, kunt u ons verzoeken om uw gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.

administratie
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

het delen van persoonsgegevens met derden

Boot cs advocaten verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) worden uw gegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand. In correspondentie met de wederpartij kunnen gegevens worden verstrekt aan de (advocaat)wederpartij. Daarnaast worden in een gerechtelijke procedure uw persoonsgegevens aan de rechtbank, en daarmee aan de (advocaat)wederpartij verstrekt. Voorts kan in voorkomende gevallen informatie worden verstrekt aan een deurwaarder, vertaalbureau of de Geschillencommissie Advocatuur.

hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via advocaten@bootcs.nl.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten:
a) Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b) Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d) In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e) Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaten@bootcs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Boot cs advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen.

slot

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop Boot cs Advocaten omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van AVG, of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen voormeld telefoonnummer of e-mailadres.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen