Boot cs Advocaten » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1.   algemeen

1.1 Bofimy B.V. (KVK-nummer 57782385), handelende onder de naam 'Advocatenkantoor Mr. G. Boot Cs', is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van advocatuur. Mr. G. Boot is in loondienst bij Bofimy B.V.

1.2 Mr. Boot is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070–3353535, info@advocatenorde.nl.

2.   opdracht

2.1 Een opdracht wordt aanvaard door één van voormelde (rechts)personen, hierna te noemen 'de advocaat'. Slechts de advocaat geldt als opdrachtnemer c.q. wederpartij van de opdrachtgever, hierna te noemen 'de cliënt'.

2.2 Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

2.3 De cliënt stemt er mee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het samenwerkingsverband verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

2.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.5 De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico.

2.6 De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de Advocatenwet, de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur (zie: www.advocatenorde.nl) en de gedragscodes van de Raad voor Rechtsbijstand (zie: www.rvr.org) bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

2.7 De advocaat is verplicht de cliënt te identificeren in verband met het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De cliënt is verplicht alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat is, totdat de cliënt aan zijn/haar verplichting tot verstrekking van genoemde bescheiden heeft voldaan, gerechtigd de uitvoering van de opdracht in verband daarmee op te schorten.

2.8 De advocaat verbindt zich om de opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. De advocaat kan nooit gehouden geacht worden om een bepaald resultaat te realiseren.

3.   opzegging

Zowel de cliënt als de advocaat kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.

4.   archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

5.   declaraties/tarieven/voorschotten

5.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het uurtarief en alle overige afspraken daaromtrent worden door de advocaat bij het aanvaarden van de opdracht schriftelijk aan de cliënt bevestigd. De advocaat is gerechtigd de door hem/haar gehanteerde tarieven en de door hem/haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen.

5.2 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of met tussentijdse declaraties.

5.3 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegings­beslissing voor rekening van de cliënt komen. In dergelijke zaken wordt de cliënt geacht de (te ver­wachten) eigen bijdrage vooraf te voldoen en zal de advocaat – tenzij expliciet anders over­een­gekomen - geen werkzaamheden verrichten totdat de toevoegingsbeslissing verkregen is.

5.4 In Nederland is het advocaten niet toegestaan het no cure no pay beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen derhalve met de advocaat niet worden gemaakt.

5.5 Indien de cliënt vragen over of bezwaren tegen de aan de cliënt toegezonden declaratie heeft, doet de cliënt er verstandig aan deze eerst aan de betrokken advocaat voor te leggen. De advocaat zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen. Heeft de cliënt daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan kan de cliënt altijd de Geschillencommissie Advocatuur benaderen, zie ook artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

6.   betaling

Betaling van declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij over­schrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de advocaat weigeren zijn/haar werkzaamheden aan te vangen of kan hij/zij deze opschorten of staken. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

7.   aansprakelijkheid

7.1 Indien bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot (beroeps)aansprakelijkheid van de advocaat leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaat afgesloten (beroeps)aansprakelijkheids­verzekering in het desbetreffende concrete geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis, als bedoeld in de vorige zin, wordt ook een nalaten begrepen.

7.2 Boot cs Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Aon Professional Services, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam.

7.3 Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.

7.4 De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de website www.bootcs.nl. Gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Boot cs Advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan voornoemde website.

8.   klachten- en geschillenregeling advocatuur

Boot cs Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van opdrachten, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Afschrift van dat reglement is te vinden op www.degeschillencommissie.nl of kan bij de advocaat opgevraagd worden.

9.   toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de advocaat en de cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is over­eengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolg­opdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toe­passelijke algemene voor­waarden van Boot cs Advocaten. De algemene voorwaarden worden u op verzoek toegezonden en zijn tevens te vinden op de website www.bootcs.nl.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen