Boot cs Advocaten » Blog » Voortaan hogere kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad

Voortaan hogere kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad

Geplaatst op 09-10-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

De rekenmethode die de meeste rechtbanken voor kinderalimentatie hanteerden, is door de Hoge Raad op 9 oktober 2015 naar de prullenbak verwezen. Voortaan mag het kindgebonden budget niet meer worden afgetrokken van de behoefte van het kind. In plaats daarvan moet het kindgebonden budget worden opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder. Dat maakt een groot verschil voor de uitkomst van de berekening.

De beslissing

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Voor alleenstaande ouders werd het kindgebonden budget verhoogd. Tegelijkertijd verviel de alleenstaande ouderkorting. De landelijke expertgroep van familierechters die richtlijnen opstelt voor de berekening van alimentatie, adviseerde het kindgebonden budget af te trekken van het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien (de behoefte van het kind). De meeste rechtbanken volgden dat advies. De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland lieten echter de 'alleenstaande ouderkop' (een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders) buiten beschouwing. De uitspraak van de Hoge Raad heeft aan deze onenigheid een einde gemaakt. De rekenmethode van de Hoge Raad wijkt af van zowel de methode van de expertgroep als van de 'Haagse lijn'.

De gevolgen

Voor lopende procedures en toekomstige gevallen is het duidelijk: daarin moet de beslissing van Hoge Raad worden gevolgd. Maar wat is de consequentie voor de duizenden kinderalimentaties die volgens de onjuiste maatstaf van de expertgroep zijn berekend? Met name talloze alleenstaande ouders ontvangen een kinderalimentatie die - achteraf bezien - veel te laag is vastgesteld. Kunnen zij een herberekening verzoeken?

In beginsel kan een door een rechter vastgestelde alimentatie slechts worden gewijzigd als sprake is van gewijzigde omstandigheden of als de rechter destijds is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Een uitspraak van de Hoge Raad beantwoordt niet aan dat criterium. In de komende tijd zal echter moeten blijken hoe daarmee in de rechtspraak wordt omgegaan.

Wie wil weten hoe een herziening van de alimentatie voor hem of haar uitpakt, kan contact opnemen met ons kantoor via advocaten@bootcs.nl of op telefoonnummer 030-2200310. Wij rekenen het graag voor u uit.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen