Boot cs Advocaten » Blog » Twee jaar ziek. Kan de werkgever de transitievergoeding omzeilen?

Twee jaar ziek. Kan de werkgever de transitievergoeding omzeilen?

Geplaatst op 18-11-2015 door: Tieneke Vis

Het stond in de krant dit najaar. Werkgevers proberen bij het ontslag van langdurig zieken de transitievergoeding te omzeilen. Mag dat zomaar?

Transitievergoeding

Hoofdregel is dat een werknemer bij beëindiging van een dienstverband van twee jaar of langer recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt als 1) de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, 2) de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever is ontbonden of c) een tijdelijk contract is afgelopen en op initiatief van de werkgever niet is verlengd.

Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van de werkgever. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft meestal geen recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is ook verschuldigd als de werkgever toestemming heeft gekregen van het UWV voor ontslag van een langdurig zieke werknemer. Het gaat dan om een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Anders dan onder het oude recht (vóór juli 2015) heeft de langdurig zieke werknemer bij ontslag dus ook recht op een vergoeding.

Sluimerend dienstverband

In de kranten verschenen dit najaar berichten dat werkgevers langdurig zieke werknemers in dienst zouden houden om zo het betalen van een transitievergoeding te ontduiken Deze werknemers ontvangen een WGA-uitkering en worden en de werkgever hoeft hun loon na twee jaar ziekte niet meer door te betalen. De werkgever heeft er in financieel opzicht dan ook weinig of geen last van dat de zieke werknemer op de loonlijst blijft staan.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Als de werkgever en werknemer in goed overleg besluiten uit elkaar te gaan, kunnen zij besluiten geen transitievergoeding overeen te komen. In een vaststellingsovereenkomst leggen zij de voorwaarden vast waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Ook een langdurig zieke werknemer, aan wie een WGA-uitkering is toegekend, kan meewerken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Een werkgever kan een zieke werknemer voor de keus te stellen om mee te werken aan deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder transitievergoeding, of anders de arbeidsovereenkomst sluimerend laten voortduren. De prikkel voor de werknemer om hiermee toch akkoord te gaan, is dat bij het einde van het arbeidscontract niet-genoten vakantiedagen en vakantiegeld zullen worden uitbetaald.

Kamervragen

Op 3 september 2015 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Asscher over de hiervoor omschreven manier om de transitievergoeding te ontduiken door langdurig zieke werknemers sluimerend in dienst te houden.

De Minister heeft het volgende geantwoord:

"Als de enige reden voor het onbetaald in dienst houden van een werknemer is het niet willen betalen van een transitievergoeding dan getuigt dat in mijn ogen niet van fatsoenlijk werkgeverschap. In mijn reactie op het betreffende artikel heb ik dat ook aangegeven. Aan het in stand houden van een arbeidsovereenkomst zijn zoals hiervoor reeds weergegeven bovendien verplichtingen verbonden. Wel merk ik hierbij op dat een werkgever ook om andere redenen dan het niet willen betalen van een transitievergoeding kan besluiten een werknemer in dienst te houden. Bijvoorbeeld omdat hij verwacht dat er binnen afzienbare termijn verbetering zal optreden in de gezondheidssituatie van de werknemer, of omdat er binnen afzienbare termijn ander passend werk beschikbaar zal komen, of omdat hij zich ook op langere termijn nog wil inspannen om een werknemer te re-integreren als de gelegenheid zich bij hem voordoet. Daar is uiteraard niets mis mee, integendeel."

Bron: Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Vermeij en Tanamal (PvdA) over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen.

Wat kan de werknemer hiertegen doen?

De Minister heeft erop gewezen dat een werknemer zich tot de rechter kan wenden als hij meent dat een werkgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt. De werknemer kan de rechter op grond daarvan verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de rechter oordeelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan hij aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding (artikel 7:673 lid 1 sub b BW).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons mr. T.A. (Tieneke) Vis per e-mail(t.a.vis@bootcs.nl) of telefonisch (030-2200310).

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen