Boot cs Advocaten » Blog » Ontwikkelingen: vervalt de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Ontwikkelingen: vervalt de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Geplaatst op 11-04-2016 door: Tieneke Vis

Afgelopen najaar leek het er nog op dat werknemers ook na twee jaar ziekte zonder meer recht hebben op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Nu staat dit alweer op losse schroeven.

Ontwikkelingen

Met de inwerkingtreding van de WWZ in 2015 is er veel veranderd. Deze wijzigingen zijn nog volop in ontwikkeling.

Eerst: ook transitievergoeding na twee jaar ziekte

Op 3 september 2015 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan minister Asscher over de hiervoor omschreven manier om de transitievergoeding te ontduiken door langdurig zieke werknemers sluimerend in dienst te houden. Ik berichtte hierover op 18 november 2015.

De Minister heeft toen het volgende geantwoord:

"Als de enige reden voor het onbetaald in dienst houden van een werknemer is het niet willen betalen van een transitievergoeding dan getuigt dat in mijn ogen niet van fatsoenlijk werkgeverschap. In mijn reactie op het betreffende artikel heb ik dat ook aangegeven. Aan het in stand houden van een arbeidsovereenkomst zijn zoals hiervoor reeds weergegeven bovendien verplichtingen verbonden. Wel merk ik hierbij op dat een werkgever ook om andere redenen dan het niet willen betalen van een transitievergoeding kan besluiten een werknemer in dienst te houden. Bijvoorbeeld omdat hij verwacht dat er binnen afzienbare termijn verbetering zal optreden in de gezondheidssituatie van de werknemer, of omdat er binnen afzienbare termijn ander passend werk beschikbaar zal komen, of omdat hij zich ook op langere termijn nog wil inspannen om een werknemer te re-integreren als de gelegenheid zich bij hem voordoet. Daar is uiteraard niets mis mee, integendeel."

Bron: Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Vermeij en Tanamal (PvdA) over de nieuwe vondst van werkgevers om de transitievergoeding te omzeilen.

Nu: schrappen of matigen transitievergoeding?

Nog steeds is er veel te doen over het betalen van een transitievergoeding na twee jaar ziekte van de werknemer. Met name kleine werkgevers en werkgevers in het MKB ervaren het als onredelijk dat zij eerst het loon van de zieke werknemer twee jaar lang moeten doorbetalen en daarna ook nog een transitievergoeding verschuldigd zijn als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Rechters hebben inmiddels geoordeeld dat het weliswaar onwenselijk is dat werkgevers de transitievergoeding omzeilen door zieke werknemers ook na twee jaar in dienst te houden, maar dat deze constructie wel is toegestaan. Een werkgever is niet verplicht het dienstverband te verbreken. Wel blijft de werkgever in dat geval gehouden aan zijn reïntegratieverplichtingen te voldoen.

In een gesprek met Nu.nl heeft minister Asscher gezegd dat hij bereid is de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie. Asscher: "Als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen om iemand toch weer aan het werk te krijgen, zou die de transitievergoeding niet hoeven te betalen. Of in ieder geval een veel lager bedrag".  Op 9 maart 2016 heeft in de Tweede kamer een debat plaatsgevonden over de WWZ.

Bron:  Nu.nl

Het debat over dit onderwerp wordt later vervolgd.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons mr. T.A. (Tieneke) Vis per e-mail(t.a.vis@bootcs.nl) of telefonisch (030-2200310).

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen