Boot cs Advocaten » Blog » De kantonrechtersformule maakt plaats vooor de transitievergoeding

De kantonrechtersformule maakt plaats vooor de transitievergoeding

Geplaatst op 25-06-2015 door: Tieneke Vis

Per 1 juli a.s. nemen wij afscheid van de kantonrechtersformule. Op die datum wordt de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Vanaf dan hebben werknemers aan het eind van een arbeidsovereenkomst in veel gevallen recht op een transitievergoeding.

Transitievergoeding

Hoofdregel is dat een werknemer bij beëindiging van een dienstverband van twee jaar of langer recht heeft op een transitievergoeding. Dit geldt dus niet alleen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar ook in het geval van een tijdelijk contract. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van de werkgever. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft meestal geen recht op een transitievergoeding, tenzij het ontslag het gevolg is van ernstig handelen of nalaten van de werkgever.

Wanneer een werknemer (terecht) op staande voet wordt ontslagen (en er dus sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer), hoeft de werkgever geen ontslagvergoeding te betalen. Zo zijn er nog een aantal uitzonderingen op grond waarvan geen transitievergoeding verschuldigd is.

Een opvallend verschil met de kantonrechtersformule is dat in de berekening van de transitievergoeding geen rekening wordt gehouden met de mate van verwijtbaarheid van de werkgever of werknemer. De transitievergoeding kent geen correctiefactor.

De transitievergoeding verschilt op veel punten van de kantonrechtersformule. De voorwaarden waaronder recht bestaat op een transitievergoeding zijn anders, maar ook de manier waarop deze wordt berekend is niet hetzelfde. In de meeste gevallen zal de ontslagvergoeding op basis van de transitievergoeding (veel) lager zijn dan deze zou zijn geweest op grond van de kantonrechtersformule.

Overigens blijft de kantonrechtersformule van kracht voor procedures die zijn gestart vóór 1 juli 2015.

Voor meer informatie over de transitievergoeding, kunt u terecht op de website van Boot cs Advocaten.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 inloopspreekuur. Contact opnemen